پرسش و پاسخ پیرامون رشته مهندسی هوافضا (برگرفته از دانشگاه امیرکبیر)

دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به رشته‌ی هوافضا، پرسش‌های بسیاری در زمینه‌ی وضعیت کنونی و آینده‌ی این رشته دارند. در این نوشتار به برخی از این پرسش‌ها پاسخ داده شده است. (این نوشتار توسط دانشکده‌ی مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر تهیه شده است.)

تاریخ ویرایش: 5 اردیبهشت ماه 1399

[این نوشتار مربوط به بازه‌ی سال 92 تا 93 است]

دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به رشته‌ی هوافضا، پرسش‌های بسیاری در زمینه‌ی وضعیت کنونی و آینده‌ی این رشته دارند. در این نوشتار به برخی از این پرسش‌ها پاسخ داده شده است. (این نوشتار توسط دانشکده‌ی مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر تهیه شده است.)

1- ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﭼﻪ رﺗﺒﻪاي ﻣﯽﺗﻮان در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮل ﺷﺪ؟

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 50 داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ را ﻣﯽ‌ﭘﺬﯾﺮد و ﺗﺎ ﺣﺪود رﺗﺒﻪي 3000 ‫ﮐﺸﻮري  (1500 ﻣﻨﻄﻘﻪ 1 و 700 ﻣﻨﻄﻘﻪ دو) ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻗﺒﻮل ﺷﺪ.


بخوانید: چگونه می‌توان خلبان شد؟


2- ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ (ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ) آﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه‌ي رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي دﯾﮕﺮ (ﺑﺮق ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و...) زﻣﯿﻨﻪي ﮐﺎري ﺑﺮاي اﯾﻦ رﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد؟

‫ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ از دوﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از وزارت دﻓﺎع وﺟﻮد دارﻧﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖهاي ﮐﻮچک‌تر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدي ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺰو ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان-‫140 را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺎﺧﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ، ﻣﻮﺷﮏ و ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺎدر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﺑﺮق اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ این اﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ‌ﺷﻤﺎري اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.


تبلیغات

دانستنی‌های علم پرواز


‫3- آﯾﺎ اﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ دارد؟ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اداره ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ را ‫ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. از اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎ و ﭘﺮوژه‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

 • ‫ﭘﺮوژه‌ي ﻣﺎﻫﻮارهي ﻣﺼﺒﺎح
 • ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺎﻫﻮاره اﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮ ﺳﻔﯿﺮ اﻣﯿﺪ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
 • ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎي 1،2،3 و 4 و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﻋﺰام ‫اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﺎ.‪
 • ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺎﻫﻮاره رﺻﺪ 1
 • ‫‪ طﺮاﺣﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﮐﻪ ﺑﻪ زودي ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ

‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺎرب و رزوﻣﻪي ﮐﺎري داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻮد.


تبلیغات

خرید ماکت هواپیمای مسافربری و جنگنده


‫4- ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر در رﺷﺘﻪ‌ي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﮐﺪام ﮔﺮاﯾﺶ‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

‫ﺟنسیت ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ي ﺣﻀﻮر اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ‫درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت دﻓﺎع ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮي در اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ، ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.


بخوانید: چگونه می‌توان فضانورد شد؟


‫5- اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻫﻮاﻓﻀﺎي ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﻂ در ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻘﺪر ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

‫ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن دﯾﮕﺮ ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ را دارﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺟﺎزه ي ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ‫ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻨﺪ.

‫6- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ در ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داراي ﭼﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮاﯾﺶ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ در اﯾﺮان در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ داراي ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ، ﭘﯿﺸﺮاﻧﺶ، ﺳﺎزه، ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﭘﺮواز، ﻣﺎﻫﻮاره، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮاﯾﺶ از اﺑﺘﺪاي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿ‌ﮕﺮدد.

‫7- آﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد؟ (از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﺮد؟) ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ورود وﺟﻮد دارد؟

‫ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ درﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺑﻪ ‫ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﯾﺪ (ﻣﺜﻼ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ) ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺪودا ﯾﮑﺴﺎل ﻗﺒﻞ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ را دارﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.


تبلیغات

۱۱ پیشنهاد خرید هدیه جذاب برای علاقه‌مندان به فضا و نجوم


‫8- آﯾﺎ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺠﻮم و ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟

ﺧﯿﺮ رﺷﺘﻪ‌ي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ در واﻗﻊ ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ‌ﭘﺮدازد، ﮔﺮاﯾﺶ‌ﻫﺎي ﻓﻮق در رﺷﺘﻪي ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ‫9- آﯾﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﯾﺎ دﮐﺘﺮي ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟

‫از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﯾﻦ دو رﺷﺘﻪ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ را دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﺑﺘﺪا در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ دروس ﻣﺮﺗﺒﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺮﺧﯽ درسﻫﺎ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي ﻧﺸﻮﯾﺪ.

‫10- از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه‌ي ﻫﻮاﻓﻀﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﮑﺪه‌ي ﻫﻮاﻓﻀﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ؟

 ‫ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪي آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪه، ﺳﻮاﺑﻖ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻋﺪدي و ﺗﺠﺮﺑﯽ، زﻣﯿﻨﻪي اﺟﺮاﯾﯽ و ... اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو داﻧﺸﮑﺪه‌ي ﻓﻮق در ﺑﺮﺧﯽ از ‫اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ و ﺻﺪور ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎري داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ دارد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داﻧﺸﮑﺪه‌ي ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.


بخوانید: بازار کار رشته‌ی مهندسی هوافضا در ایران


‫11- آﯾﺎ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻧﯿﺰ ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ؟

‫ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ.

‫12-ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ دارد؟

‫ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. درﻣﻮرد رﺷﺘﻪي ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

‫13- آﯾﺎ در اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟

 ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺠﺰ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎن اﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﮐﺎري ﺟﻨﺴﯿﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.


بخوانید: ۴۸ ایده و موضوع کسب‌وکار مرتبط با صنعت هوانوردی، هواپیمایی و فرودگاهی (بخش ۱ از ۳)


‫14-رﺷﺘﻪي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ؟

‫ﺣﺪود 50% از درس ﻫﺎي رﺷﺘﻪ‌ي ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ.

‫15- اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ رﺷﺘﻪي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺟﺰو رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص دوﻟﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺟﺬب ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

‫16- از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ و در ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺖ؟

ﺑﻠﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ، ﺳﺎﺧﺖ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي اﯾﺮان 041، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي آﻣﻮزش ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎي در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ، ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮﻫﺎ و... ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎي اﯾﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ.


بخوانید: ۶ استارتاپ هوافضایی نوآورانه و موفق سال ۲۰۱۹ که باید آن​ها را بشناسیم


‫17- آﯾﺎ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد؟ در ﭼﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ؟

 ‫ﺑﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎي اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺷﺮﯾﻒ، ﺗﻬﺮان، ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﻮاﻓﻀﺎ، ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ، ﺳﻤﻨﺎن، ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ، ﻓﺮدوﺳﯽ، ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ، تبریز، ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ، ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺘﺎري و ﺷﯿﺮاز، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ‌ي ﻫﻮاﻓﻀﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎي اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺷﺮﯾﻒ، ﺗﻬﺮان، ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ، ﺗﺮﺑﯿﺖ ‫ﻣﺪرس، ﺷﯿﺮاز، ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﻮاﻓﻀﺎ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ.

‫18-آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي در آب اﺳﺖ؟

‫ﺑﻠﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺘﯽ‌ﺳﺎزي در واﻗﻊ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎ آن ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ.

‫19- آﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آﻧﺠﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺖ؟

ﺧﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺷﻌﺒﻪ ي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺪارد. ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ي داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﺑﻌﻼوه‌ي آن ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﻣﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارد.

‫20-ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ اﺳﺖ؟ (ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻫﻮاﯾﯽ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ)

‫ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﺧﺎص در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮐﻼن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب زﯾﺎدي در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


بخوانید: ساخت ماکت هواپیما با جزییات باورنکردنی (+تصاویر)


‫21- آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺷﺪن ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻠﻪ اﺧﯿﺮا وزارت ﻋﻠﻮم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز را ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫22-آﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮواز اﺳﺖ؟

‫ﺧﯿﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮواز دوره‌اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد.

‫23-ﭼﺮا ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ را در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ را در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟

‫زﯾﺮا رﺷﺘﻪ‌ي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﯿﺰ دارد.

‫24-آﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ؟

‫ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺴﺒﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

‫25- رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دارد؟

‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ 50% ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و 20% ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد. ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺪود 10% واﺣﺪ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

‫26-آﯾﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورودي ﺑﻬﻤﻦ دارد؟

‫ﺧﯿﺮ

‫27- آﯾﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل از رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ وﺟﻮد دارد؟ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ؟

 ‫ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻي 17 در ﺳﻪ ﺗﺮم از ﭼﻬﺎر ﺗﺮم اول ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺷﻮد ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ي دﻟﺨﻮاﻫﯽ در ﺗﺮم ﭘﻨﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ دﻫﺪ.

 ‫28- آﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ و اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﯾﻨﺪه‌ي آن دارد. داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ و اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ و ...در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

‫29- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎور ﺑﻮدن رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ي اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﻢ در رﺷﺘﻪ ي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﻫﻢ در رﺷﺘﻪ ي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؟

‫ﺑﻠﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﻓﻘﻂ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮐﻨﮑﻮر ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ دو رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

‫30-وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺬﯾﺮش در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي زﯾﺎدي اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

‫31-آﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺻﺤﺖ دارد؟

‫ﺧﯿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ي ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

‫32- آﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺘﺪا ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ؟

‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﺧﺬ ﺷﻮد.

‫33-ﻓﻀﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ در ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮدن در رﺷﺘﻪ ي ﺧﻮد را دارﻧﺪ.

‫34- ﭼﺮا ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ي ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟

‫ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﺮوازي و ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي اﯾﺮان 140 ﻧﺴﺒﺘﺎ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي ﺳﺒﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

‫35- ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ي ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ را ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي اﯾﺮان -140 ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎي دﯾﮕﺮي در زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﺳﺎزي، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي ﺟﻨﮕﻨﺪه و ... را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎي اﯾﺮان (ﭘﻨﻬﺎ)، ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان (ﺻﻬﺎ)، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ درﻧﺎ و ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

‫36- در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه‌ي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي 150 ﻧﻔﺮه داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

‫اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوژهي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﯿﻢ اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي اﺳﺖ.

‫37- آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد؟

‫ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

‫38- آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ‌ي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري وﺟﻮد دارد؟

‫ﺑﻠﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد وﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﮕﺬراﻧﺪه اﻧﺪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

39-از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪ ﮐﺎر در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد درآﻣﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺒﺎل دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮدﺟﻪي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده و درآﻣﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب وزارت ﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ‫رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

‫40- آﯾﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ  ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ زار ﮐﺎر ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

‫41-آﯾﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺧﻠﺒﺎن ﺷﺪ؟

 ‫ﺧﯿﺮ. رﺷﺘﻪ ي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد و در ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﭘﺮواز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻠﺒﺎن ﺧﻮدﮐﺎر (اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت) ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

‫42-ﭼﻪ داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎ و در ﭼﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

[این نوشتار مربوط به بازه‌ی سال 92 تا 93 است]در ادامه بخوانید: تونل باد عمودی چیست؟ / انواع شبیه‌ساز سقوط آزاد کدام است؟
بیشتر بخوانید
تبلیغات
پلتفرم کمپانکست
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری
دیدگاه کاربران
 • فاطمه سالاروند  |  واقعا ممنون.اگه میشه درباره هزینه ای که دانشجویان این رشته باید پرداخت کنند،توضیح بدین.چون شنیدم ترمی 5 میلیون یا بیشتر باید بپردازن حتی تو دانشگاه دولتی.مرسی.
 • حسن حقانی   |  سلام
  من ترم بهاری امسال در رشته ی کارشناسی فیزیک هسته ای فارغ تحصیل شدم و مایلم برای کنکور ارشد سال 94 یعنی بهمن ماه سال جاری در رشته ی ارشد مهندسی هوا فضا کنکور و ادامه تحصیل بدم. اما نگرانم که شاید نتونم موفق باشم اما بسیار علاقه و انگیزه دارم.لطفا کمکم کنید از کی شروع کنم روزی چند ساعت و چه درسایی رو بیشتر بخونم.و بسیار بسیار مایلم در دانشگاه امام حسین یا مالک اشتر درس بخونم یعنی زمینه ی کاریم نظامی باشه.لطفا کمکم کنید و یه جورایی نصیحتم کنید تا حتما به هدفم توی این کنکور برسم.البته گرایش جلو برندگی یا طراحی سازه های هوایی و هواپیما.من منتظر جوابتون هستم خواهش می کنم بی جوابم نذارید. درضمن تمام کتابهای ازمون رو هم تهیه کردم.
 • محمد جواد چوپاني  |  با عرض سلام و خسته نباشيد من توي كنكور سال 93 رشته ي مهندسي هوا فضا دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان قبول شدم از قبل هم رشته ي مهندسي شهرسازي توي يكي از دانشگاه هاي غير انتفايي اصفهان رزرو داشتم ولي علاقم به هوا فضا بيشتره به نظر شما هوا فضا نجف اباد بهتره يا شهر سازي غير انتفايي با تشكر
 • علیرضا امیربکائی  |  بسیار بسیار ممنون
  بسیار کامل و جامع بود
  من در دوره ی پیش دانشگاهی تحصیل میکنم و قصد دارم کارشناسی مکانیک بخوانم و کارشناسی ارشد هوافضا
  کاملا دیدگاهم نسبت به اینده ام روشن شد
 • فائزه  |  سلام وقتتون بخیر میخواستم بدونم این رشته واقعا خوب هست که من انتخاب کنم از همه ی موقعیت هاش ممنون میشم
 • فائزه  |  دانشگاهی که بشه رشته هوافضا رو دراون تحصیل کرد تو مازندران وجود داره؟؟؟؟؟
 • سمانه جامع  |  سلام
  من کاردانی اویونیک در حال جاضر میخونم برای ادامه تحصیل میخواستم بدونم بین رشته های مهندسی مکانیک و هوافضا کدوم بهتره؟؟؟آخه فیزیکم نسبت به ریاضیاتم بهتره از طرفی بازارکار هم خیلی واسم مهمه،
  ممنون از راهنماییتون
 • مجتبي  |  باسلام
  رشته هوافضا وابسته به ارتش بهتر است يا دانشگاه هايي مثل شريف و....؟
 • سید محمود موسوی  |  سلام.شما فقط ظرفیت منطقه یک و دو را در دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفتید...یعنی منطقه ی سه اصلا پذیرش ندارد؟؟؟؟؟
 • ساحل  |  خیلی مطالب خوبی بود. بسیار لذت بردم. من رشته ی هوا فضا رو خیلی دوست دارم ولی نمیدونم برای قبولی در یک دانشگاه خوب باید چیکار کنم. میشه کمکم کنین؟!
  سپاس گزارم
 • محمدرضا  |  سلام یه سوال مهم دارم ممنون میشم اگه سریع جواب بدین:
  دانشگاه مالک اشتر به دانشجو هایی که بورسیه شدن و مشغول تحصیل هستن حقوق ماهیانه میده؟
 • نرگس  |  26 فروردین ماه 1394
  سلام
  فارغ التحصیل ارشد ریاضی هستم و علاقه مندم بار دیگر در کنکور ارشد مهندسی هوا فضا شرکت کنم آیا این امکان وجود دارد؟
 • آیدا  |  28 خرداد ماه 1394
  سلام.ببخشید فقط منطقه 1و2 رو واسه امیرکبیر گفتین پس منطقه 3 چی؟امکان پذیرش نیست؟
 • آیدا  |  17 تیر ماه 1394
  سلام
  ممنونم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتید؛ من تو سایت مرکز مهندسی هوافضا خوندم که دانشگاه صنعتی مالک اشتر پذیرش خانم ندارند. درسته؟
  موفق باشید
  یا علی
 • مهران  |  5 مرداد ماه 1394
  سلام
  ممنون از توضیحات واضح و دقیق شما
  میخواستم بدونم که تحصیل در رشته هوا فضا در دانشگاه دولتی هزینه ی زیادی برامون داره
  پاسخ: سلام و سپاس از شما، دانشگاه دولتی برای رشته هوافضا همانند سایر رشته‌ها است و هزینه‌ی بالاتری نسبت به رشته‌های دیگر ندارد.
 • فرناز  |  31 مرداد ماه 1394
  زمینه ی کار رشته ی مهندسی هوافضا برای خانوما چطوره؟
 • سجاد  |  11 شهریور ماه 1394
  سلام
  من دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا-سازه های هوایی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر هستم.

  در خصوص پاسخ به دوستان عزیز:

  این رشته هیچ هزینه و شهریه ای در دانشگاه های دولتی ندارد
  هیجان انگیز و غرور انگیز و افتخار آمیز و رویایی ترین رشته در جهان است(به کار فکر نکنید،برای علاقه زندگی کنید)
  در کارشناسی ارشد گرایش پیشرانش (جلوبرندگی) و سازه های هوایی از نظر کاربردی و کار بهتره ولی مهندسی دینامیک و کنترل پرواز از نظر تحصیل زیباست
  در دوره شبانه هزینه ها زیاده مخصوصا برای دانشجویان شهرستانی(مثلا در دکترای این رشته حدود هشتاد میلیون تومن خرج داره)

  رشته ی فوق العاده جذاب ، شیک ، و سراسر عشق و علاقست...

  با آرزوی موفقیت برای تمامی شما
 • امین  |  14 شهریور ماه 1394
  لطفا در انتخاب این رشته کمی محتاط باشید
 • آیدا  |  25 شهریور ماه 1394
  من که هوافضا قبول نشدم. مهندسی مواد امیرکبیر قراره به امید خدا درس بخونم.
  حتی تو کارنامه سبز برام مهندسی هوافضای خواجه نصیر هم امکان پذیرشش نبود.................................
  به هر حال مهندسی مواد فکر کنم برام بهتر باشه.
 • مهرداد  |  31 شهریور ماه 1394
  با سلام و تشکراز مطالبتون خواستم ببینم میشه از رشته هوا فضا به سازمان هایی مثل ناسا رفت؟شرایطتش چه جوریه؟
 • sana  |  8 مهر ماه 1394
  لطفا پاسخ آقا مهرداد رو بدید چون سوال ایشون سوال بنده هم هست .
 • عاطفه  |  10 مهر ماه 1394
  سلام
  من دانشجوی سال آخر برقم. میخواستم بدونم کدوم یک از گرایش های ارشد هوافضا نزدیکی بیشتری با رشته من داره. برای قبولی در ارشد دانشگاهی مثل امیرکبیر چه مقدار باید درس خوند؟
 • علیرضا حضرتی  |  13 مهر ماه 1394
  سلام - من دانشجوی ارشد هوافضا هستم. عاطفه خانم شما باید بری سراغ دینامیک پرواز و کنترل چون کنترلیه و به رشته قبلی شما بیشتر ربط داره و بقیه گرایش ها هیچ شباهتی با برق ندارن. البته اگه علاقه داری.چون هوافضا و برق دو رشته کاملا متفاوت هستند. واینکه باید تو کنکور سراسری رتبط زیر ۱۵۰ باشه تا بتونی امیر کبیر بیاری. شریف هم که خوب تا ۱۰۰ با احتساب شبانه هاش. تا ۳۰۰ هم تهران و خواجه نصیر ( دانشگاه خودم ) میشه. بعد از اون علم و صنعت. البته اینا روزانه هاس. بالاتر از این شبانه هم هست و دانشگاهایی مثل مالک اشتر و شهید ستاری.
  مهرداد جان برای کار کردن تو یه سازمانی مثل ناسا مهم تر از رشته در واقع اینه که سرآمد باشی.شاگرد اول و مقاله و اینا. ولی خب چه بهتر که آدم تو ایران بمونه و خدمت کنه
 • سینا  |  28 مهر ماه 1394
  با سلام من هدف طراحی وساخت خودرو و جنگنده با هم را دارم.و دراین زمینه مطاتعات زیادی انجام دادم و در این زمینه در رشته های (کاردانی خودرو)و(کارشناسی نیروگاه)فارغ التحصیل شدم.رشته هوافضا دراین زمینه برای رسیدن به هدفم میتونه کمکم کنه؟
 • فاطمه آزادجو  |  30 مهر ماه 1394
  برای قبولی در رشته ی مهندسی پرواز باید رتبه ام چند باشه؟؟؟؟ممنون میشم اگه جوابمو بدین....
 • محمد طاها  |  7 آبان ماه 1394
  سلام خواهشا خواهشا پاسخ بدید ایا ساخت موشک ها نظامی میان برد ربطی به این رشته داره اگه من بخوام در این رشته درس بخونم ایا می تونم در ودجا استخدام بشم و موشک طراحی کنم و بسازم
 • بهروز کیانی  |  13 آذر ماه 1394
  باسلام،من در حال حاضر دانشجوی مهندسی هوافضا هستم،به نظرتون برم هوافضای دانشگاه شهید ستاری چطوره؟؟؟لطفا راهنماییم کنید.با تشکر.
 • شکیبا  |  2 اسفند ماه 1394
  سلام..خیلی ممنن بابت اطلاعات....
  یعنی هوافضا اصلا اصلا نجوم نداره؟
  لطف جواب بدین..مرسب
 • منصور فياض  |  17 اسفند ماه 1394
  با تشكر .من در خارج از كشور متولد شدم و ايراني هستم و از بايه ابتدايي تا دوره دبيرستان تا سال يازده ( نظام بريطاني) فارغ تحصيل شدم و رشته من ميكانيكي است ميتوانم در دانشكده تعمير و نگهداري هوابيما ثبت نام كنم .متشكرم
 • مهدی شاسهواری  |  27 اسفند ماه 1394
  سلام.من امسال انتخاب رشته دارم و ریاضی فیزیک هم میرم برای رسیدن به هدفم هوافضا و اینکه میخواستم بدون بجز درس و خوندنو تلاش کردن و.... کلا خوب باشی باید از لحاظ سجمی هم شرایط خوبی داشتی باشی؟چون من شندیم بجز اینکه باید درسات خیلی خوب باشه و اینکه اطاعات و معلومات بالایی داشته باشی باید از لحاظ جسمی مثل قوی بودن چشم و ... برخوردار باشی ایا این درسته؟لطفا به ایمیل یا شماره جواب رو بدید راستش من سوال خلی دارم ممنون میشم پیام بدید تا همونجا بپرسم
 • Shaahin  |  1 فروردین ماه 1395
  اصلا این همه نوجوان و جوان را که قصد ورود به رشته هوافضا دارند را درک نمی کنم.
  فکر می کنید همینطور کار را ریخته اند ؟ در مورد حقایق این رشته در ایران بیشتر جستجو بفرمایید.
  پیشنهاد می دهم با دانستن حقایق، در انتخاب رشته خود نهایت دقت را داشته باشید.
 • سارينا خاني  |  19 فروردین ماه 1395
  ببخشيد ميشه در مورد گلايدر وچگونگي پرتاب گلايدر توضيح بدين
 • zahra  |  1 اردیبهشت ماه 1395
  سلام من میخوام فضانورد بشم بقیه میگن باید از رشته هوا و فضا وارد بشم ولی رشته هوا و فضا اونطوری که من میبینم ربطی به فضانوردی نداره چیکار کنم؟لطفا راهنماییم کنید.نکنه توی ایران درسی برای فضانوردی وجود نداره!مشکلی نداره اگه توی ایران نیست دانشگاه خارج از ایرانو بهم معرفی کنید ممنون میشم.
 • محمد امين  |  7 اردیبهشت ماه 1395
  سلام من ميخوام امسال انتخاب رشته كنم ميخواستم بدون براي ورد به رشته مهندسي هوافضا بايد معدل كل چند باشه كه اين رشته بيارم ؟
 • علیرضا سرگزی  |  19 اردیبهشت ماه 1395
  حداقل معدل برای خواندن رشته هوا فضا چند میباشد؟
 • احمد  |  8 خرداد ماه 1395
  با سلام و عرض خسته نباشید و تشکر از توضیحاتتون!
  ببخشید از این رشته می تونم ریاضی دان و فیزیک دان بشم یا باید رشته دیگه ای بخونم؟؟؟؟
 • فاطمه  |  17 خرداد ماه 1395
  سلام من در پایه نهم هستم یعنی سوم راهنمایی و برای انتخاب رشته می خوام ریاضی فیزیک رو در دبیرستان و هوا فضا رو در دانشگاه بخونم و اطلاعات بینظیرتون کاملا دیدم رو باز کرد و کاملا به کاری که باید انجام بدم و هدفم آگاه شدم..واقعا ممنونم... یه در خواستی داشتم لطفا راهنماییم کنید که برای ورود به سازمان بین المللی ناسا باید چی کار کرد و چه شرایط و سطح علمی لازمه..?? ممنون میشم پاسخ بدید..سایتتون عاااالیه!
 • حسن زاده  |  30 خرداد ماه 1395
  سلام من رشته برق صنعتی میخوانم چگونه میتوانم
  هوا فضا بخونم خواهش میکنم راهنمای کنین ممنونم
 • زهرا رجبی  |  5 شهریور ماه 1395
  سلام میخواستم بدونم که بعداز اتمام کارشناسی رشته ی فناوری اطلاعات میشه برای کارشناسی تغییر رشته داد به مهندسی هوا فضا؟
 • رها  |  18 شهریور ماه 1395
  رشته هوافضا از منطقه 3 دانشجو نمی پذیرد؟
 • فاطمه  |  21 مهر ماه 1395
  سلام
  من لیسانس و کارشناسی ارشد در رشته ی فیزیک گرایش های هسته ای و جامد بودم دانشگاه پیام نور خیلی علاقه دارم ارشد هوا و فضا بخونم البته دانشگاه فردوسی میشه لطفا راهنمایی کنید که باید چه رتبه ای بیارم و بهترین منابعی که می تونه کمکم کنه چه منابعی هست و آیا انتخابم عاقلانه ست.
  سپاس از پاسخ دهنده
 • زهرا کلکو مسیله  |  18 آبان ماه 1395
  سلام زهرا هستم کارشناسی هوافضا خوندم.پشیمونم کار نیست اگر هم باشه محدوده و برای اقایون هست.شاید رشته های مکانیک برق واسشون کار باشه اما هوافضا کار براش نیست.واسه ارشد هم نمیدونم چکار کنم سر در گم ام
 • هادی  |  5 دی ماه 1395
  با سلام خسته نباشید.
  ببخشید من مدرک لیسانسم نرم افزار کامپیوتر هستش میشه برا ارشد هوافضا بخونم.ممنون میشم اگه جواب بدین.باتشکر
 • شهرزاد  |  16 بهمن ماه 1395
  سلام..خسته نباشید خدمت شما
  ببخشید میخواستم بدونم که من رشته تجربی خواندم ولی کنکور ریاضی میخوام بدم با این وجود میتونم رشته هوا فضا بخوانم؟؟با تشکر
 • بهنام  |  11 اسفند ماه 1395
  خیلی از دانشجوهای کارشناسیی این رشته بدلیل نبود شغل مجبور میشن در ارشد به رشته های برق و مکانیک تغییر رشته بدن و اوضاع کار برای این رشته زیاد تعریفی نداره ....
 • مبینا منعمی  |  24 فروردین ماه 1396
  سلام بابت اطلاعات مفیدتون ممنونم می خواستم بپرسم که دانشگاه های نظامی خانم هم قبول می کنند
 • Fateme. Jafari  |  19 خرداد ماه 1396
  من الان پایه دهمم رشته ریاضی خیلی علاقه دارم ب مهندسی هوا و فضا
  ولی خانوادم کاملا مخالف هستن و میگن برای خانوم رشته ی مهندسی مناسب نیست
  ب نظر شما کنکور تجربی بدم یا ن؟
  خودم میخوام ک برم دنبال علاقم ولی وضعیت مالی خانوادم طوریه ک درامد شغلم هم برام ولی علاقم مهم تره ب همین دلیل اومدم ریاضی فیزیک مهمه ممنون میشم اگه کمکم کنید
 • علی رضا سروری  |  10 آبان ماه 1396
  با سلام و خسته نباشید
  من میخواستم بدونم آیا این رشته رو برای کشورای دیگه هم مثل کشورای همسایتون برای بورس میذارن یا نه؟
  مثلا اگه یکی بخواد از کشور عراق یا افغانستان یا هر کشوری بیاد اونجا برا ادامه تحصیلش این رشته رو بخونه میتونه یا نه؟(سهمیه بندی برای کشورای دیگه کردن؟)
  با تشکر
 • سوگند کیان  |  5 بهمن ماه 1396
  سلام اگه میشه جزوه یا کتابایی ک برای قبولی کنکور ارشد هوافضا کمک میکنه رو معرفی کنین.براکسایی ک رشتشون هوافضا نبوده.
 • توصیه فارغ التحصیل شریف  |  4 اسفند ماه 1396
  سلام. به شما دوستان به عنوان فارغ التحصیل هوافضای شریف توصیه می کنم این رشته رو نخونید. بازار کار به شدت به شدت محدودی داره به طوری که همه هم دوره ای های من بیکارند یا کار غیرمرتبط دارند. برای خانم ها که اصلا بازار کاری وجود نداره. به دبیرستانی ها توصیه می کنم کنکور تجربی شرکت کنند حتی رشته های پیراپزشکی به مهندسی شرف دارن. مسیر من رو نرید که جز پشیمانی و افسردگی عاقبتش نیست!
 • مهسا  |  28 اسفند ماه 1396
  سلام از رشته تجربی هم میشه هوافضا خوند یا فقط ریاضی فیزیک؟
 • بهراد  |  5 فروردین ماه 1397
  شهریه دانشگاه ازاد چقدر ؟ و ایا دانشگاه دولتی هم شهریه داره برای این رشته {هوافضا} ؟ و برای گرفتن کارشناسی ارشد چند سال؟
 • رضا  |  24 اردیبهشت ماه 1397
  سلام دوستان از طریق چه رشته های میتوان به رشته هوا وفضا دست یافت
 • وحید پرخیده  |  7 تیر ماه 1397
  سلام آیا دانشگاه امیر کبیر در رشته هوافضا از منطقه سه در مقطع دیپلم دانشجو می پذیرد؟
 • Zahrav  |  25 تیر ماه 1397
  سلام من مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار خواندم .می خوام ارشد هوافضا کنترل پرواز بخوانم چه درس های پیش می خورم ؟ میشه لطفا پاسخ بدید .
  باتشکر .
 • سجاد جعفری  |  10 آذر ماه 1397
  آیا افرادی تابعیت ایران رو ندارن میتوانن ثبت نام کنن
 • مهدی اسدی  |  6 دی ماه 1397
  میشه رشته های پر دارمد رشته ریاضی معرفی کنید
 • اسی  |  19 خرداد ماه 1398
  اقایون داداشا که هوافضا میخونید میخواید اپلای کنید، نمیخوام ناامیدتون کنم اما قید اپلای رو باید بزنید تقریبا! ب احتمال ۹۹درصد ریجکت میشین در کشور هایی که در هوافصا پیشرو هستن. بهترین کار اینه که کاملا صلح امیز عمل کنید در زمینه تحقیقاتی و حتی ی درصد هم ب چیزی نزدیک نشید ک ب پروژه های نظامی ب هر طریقی بتونه نزدیک بشه وگرنه صد در صد ریجکت میشید، در کل هوافضا رو برای اپلای انتخاب نکنید، از هوافضا برید مکانیک اونم ن هر گرایشی وگرنه بازم ریجکت... و اوناییم ک میگن داخل میمونیم همینجا ادامه میدیم، عزیز تهش چی؟ تو نفر اول شریف باش، اخرش باید توی سازمان هایی کار کنی ک حرفی برای گفتن ندارن به نسبت سازمان های پیشرفته ای مثل ناسا یا esa و شرکاشون و نهایت کارت میشه ساخت ماهواره ای ک انسان رو ب فضا ببره، دوست من اینطوری که تو ب علم کمکی نکردی! داده هایی ک قبلا کشف شدرو میخوای دوباره کشف کنی؟ چ کاریه خب! هنر نکردی که. برو ی حرکتی بزن برای بشر مفید باشه اونوقت خواه ناخواه سودت ب کشورت هم میرسه غصه نخور
 • قاسم حجازي  |  23 مرداد ماه 1398
  سلام ايا افرادي تابعيت ايران رو ندارن ميتوانن ثبت نام كنند ( از كشور بحرين) و چطور ميتونيم ثبت نام كنيم
 • اسماعیل سلیمانی  |  26 شهریور ماه 1398
  سلام من پایه دوازدهم هستم رشته مکانیک خودرو می خواستم بدونم آیا برای دانشگاه میتوانم وارد رشته ی هوافضا بشم لطفا جواب بدین .
 • امیر  |  9 مهر ماه 1398
  سلام کل هزینه رشته هوافضادانشگاه ازاد چقدر میشه لطفا جواب بدین
 • salva  |  1 دی ماه 1398
  سلام من دانشجوی سال آخر ریاضی هستم
  قصد دارم کنکور ارشد ریاضیات مالی و هوافضا بدم
  ولی چندتا جا خیلی بد نوشته بودن در مورد هوافضا واسه همین دو دل شدم
  ولی من می خوام به غیررشته خودم یه رشته بخونم
  رشتم رو دوس دارم ولی من تو کارای عملی بهترم
  اگه یه رشته مناسبی پیدا نکنم که دوس داشته باشم همین رو ادامه میدم
  هررشته ای هم که برم تا اخرش ادامه میدم
  یکم سردرگم شدم میشه منو راهنمایی کنین
 • mahla  |  4 بهمن ماه 1398
  سلام، من پایه نهم هستم.امسال انتخاب رشته دارم ،
  و علاقه به رشته هوافضا دارم ،اطاعاتی کمی هم درباره این رشته دارم میشه منو راهنمایی کنید.
 • مینا  |  9 اردیبهشت ماه 1399
  سلام. میشه از طریق رشته تجربی مهندسی هوا فضا رو اورد ؟؟
  لطفا پاسخگو باشید
  ممنون از سایت خوبتون
 • وحید  |  10 اردیبهشت ماه 1399
  سلام خدمت شما
  می خواستم بودنم که برای اتباع خارجی امکان تحصیل و کار در این رشته وجود دارد
 • زینب  |  15 تیر ماه 1399
  سلام من پایه هشتم هستم ودرآینده میخوام در این رشته تحصیل کنم میخواستم ببینم برای تحصیل در اون باید از چه رشته ای وارد آن شد ؟
  واینکه میشه در سپاه کار کرد لطفا راهنماییم کنید ممنون
 • امیر  |  19 مرداد ماه 1399
  سلام
  ایا از رشته برق قدرت میشه وارد رشته مهندسی هوا فضاشد در کارشناسی ارشد
 • ریحانه  |  30 شهریور ماه 1399
  سلام خواستم ببینم امیرکبیر از منتقه ی 18 تهران دانشجو میگیره اونم دختر
 • پریا  |  14 دی ماه 1399
  سلام...
  با کنکور تجربی میشه وارد هوافضا شد🙁🤔
 • 🍁  |  22 دی ماه 1399
  من پسرم ده سالشه و خیلی دوست داره مهندس هوا و فضا بشه. کار هر روزش اینه هواپیما و هلیکوپتر های مختلف برای خودش طراحی کنه و از این کار خیلی لذت میبره. میخوام راهنماییم کنید چجوری میشه ب آرزوش برسه. در دبیرستان چه رشته ای انتخاب کنه. ممنون میشم راهنماییم کنید
 • فاطمه  |  28 دی ماه 1399
  سلام من لیسانسم مهندسی شیمیه میخواستم بدونم برای ارشدمیشه رفت رشته ی هواوفضا؟واینکه کدوم گرایش بیشتربدردمن میخوره؟
 • طلا  |  12 اسفند ماه 1399
  سلام.من پیشنهاد می کنم در تخیلاتتون زندگی نکنید؛واقعیت مهندسی هوافضا هیچ چی نیست فقط دارای کلاس کاری در دوران دانشجویی و یک اسم و رسم جذاب بعد از فارغ التحصیلی هست.
  به نظر من اگر درآمد و شغل آینده براتون اهمیت فراوانی داره،سراغ این رشته نرید؛در این رشته جنسیت مطرح نیست؛نه برای مرد و نه برای زن شغل مناسبی نداره چون در مجموع میشه گفت ،مهندسان هوافضا با اینکه دروس سنگینی رو پاس می کنند ولی به نسبت مهندسی مکانیک،مهندسی هوافضا جامعیت نداره و همین باعث شده که مهندسان مکانیک رو به هوافضا ترجیح بدن.باز هم تکرار می کنم واقع بین باشید
 • محمدصادقی  |  6 اردیبهشت ماه 1400
  ممنون از همه بابت توضیحاتتون من کلن پشیمون شدم برم تو ای رشته
 • رها  |  7 اردیبهشت ماه 1400
  دوازدهم انسانیم ولی ب هوافضا علاقه‌مندم اگه تو رشته خودم ادامه بدم حقوق میخونم...بنظرتون دوباره کنکور بدم برا هوافضا؟؟
  هوافضا بهتره یا حقوق؟؟
  لطفا جواب بدید بویژه کسانیکه فارغ‌التحصیل این رشته از دانشگاهای تهرانن (شریف، امیرکبیرو...)
 • یه دختر  |  3 دی ماه 1400
  سلام من میخوایتم بدونم که رشته هوا فضا در همه استان ها هست؟

  اگه میشه بهم بگید
 • یه دختر  |  3 دی ماه 1400
  سلام من میخوایتم بدونم که رشته هوا فضا در همه استان ها هست؟

  اگه میشه بهم بگید
 • بهاره  |  21 بهمن ماه 1400
  سلام من ارشد هوافضاگرایش سازه هستم میتونم دکتری هوانوردی بخونم؟وخیلی راغب هستم بورسیه بگیرم برای خارج
 • ابولفضل  |  15 مهر ماه 1401
  سلام میگم من رشتم الکترونیک هست ایا میتونم از این رشته برم برای تعمیر هواپیما ها
 • فریبرز  |  5 فروردین ماه 1402
  سلام من میدونم یک موشک ماهواره بر چگونه بدون مشکل از زمین پرتاب بشه فقط با پی بردن به اصل نیروی جاذبه و چگونگی عملکرد اون با اجسام زیرا تحقیقات من فقطو فقط به جاذبه مربوط میشه و با دیدن فیلمهای لحظه پرتاب متوجه ایراد در سکوی پرتاب و همینطور بجای اینکه مشکل در اون ناحیه حل شود به اشتباه شتاب موتور و مصرف سوخت را بالا برده و همین عمر باعث فاجعه شده .من میتوانم ایراد را برطرف کنم و بنامم ثبت بشه ضمنا هیچ مدرک تحصیلی بالایی ندارم با تشکر
فرستادن دیدگاه جدید
صفحه اینستاگرام پورتال هوافضای ایران (ایران هوافضا)
کانال تلگرام پورتال هوافضای ایران (ایران هوافضا)
کتاب پرواز، تاریخ کامل هوانوردی
کتاب دانستنی های علم پرواز - علیرضا علی حسینی - دیجی کالا
مرجع کامل سنسور ها، ابزار دقیق و سیستم های اندازه گیری
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری
دیکشنری هوانوردی و هوافضا چکاوک
فهرست کانال‌ها و گروه‌های هوافضا و هوانوردی ایران در تلگرام
دیوار هوافضا
انجام پروژه متلب